De site https://admin-c2kom.fr/emotionnelanglais/ wordt beheerd door Théâtre Moderne Individuele onderneming

Maatschappelijke zetel : 18 bis rue Génin, pavillon 12, 93200 Saint-Denis

Telefoonnummer : +33 (0) 91955461

SIRET : 507580371 00023

Erkenningsnummer : 11930730893

Datadock : 00022545

Hosting : 1&1

Foto’s en fotocredits: Philippe Rameaux, Marcella (clown)

Grafisch handvest van de site : Agence Grain de Sell

Webontwikkelaar : Agence Grain de Sell

Web Designer : Benjamin Champenois

Intellectueel eigendom

De site www.regulationemotionnelle.eu, met inbegrip van de inhoud, wordt beschermd door de in Frankrijk geldende wetgeving (L. 122-4 van de Code de la Propriété Intellectuelle). Regulation Emotionnelle (individueel eigendomsrecht) is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de inhoud ervan (teksten, foto’s, illustraties, logo’s, enz.). De op de site weergegeven inhoud valt onder het auteursrecht en de reproductie of verspreiding ervan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Régulation émotionnelle, vormt een strafrechtelijk vervolgbare inbreuk. Elke ongeoorloofde reproductie van logo’s en onderscheidende tekens van Persoonlijkheid vormt een inbreuk die strafbaar is.

Persoonlijke gegevens

In een logica van respect voor de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers, verbindt Personnalité zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, uitgevoerd binnen deze site, gebeurt in overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978 en 25 mei 2018 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, gekend als de wet « Informatique et Libertés ». Overeenkomstig artikel 34 van de wet « Informatique et Libertés », garandeert Personnalité aan de gebruiker een recht van verzet, toegang en rectificatie met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens. De gebruiker heeft de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen: door gebruik te maken van het contactformulier dat tot zijn beschikking staat of door zich rechtstreeks te wenden tot het volgende adres: theatremoderne@yahoo.fr

Régulation Emotionnelle wijst eveneens alle verantwoordelijkheid af voor de interpretatie van de informatie op de site.

Garanties

De gebruiker vrijwaart Régulation Emotionnelle, alsmede alle personen die betrokken zijn bij de creatie, productie en distributie van de site, voor alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de schending van deze voorwaarden of in verband met het gebruik van de site. Alle informatie en gegevens die door de gebruiker worden doorgegeven vallen onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, en de gebruiker stemt ermee in Régulation Emotionnelle te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle directe en indirecte schade die hieruit kan voortvloeien. In het bijzonder verbindt de gebruiker zich ertoe de communicatieruimtes niet te gebruiken voor ongeoorloofde uitlatingen of uitlatingen die geen verband houden met het doel van de door de site aangeboden dienst.

Update

Alle informatie die ter beschikking wordt gesteld van de personen die de site www.regulationemotionnelle.eu bezoeken, werd op een bepaalde datum geselecteerd. Het is mogelijk dat ze moeten worden bijgewerkt of gewijzigd. Régulation émotionnelle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of vertragingen in verband met deze actualisering. Gebruik en vertrouwelijkheid van de op de site verzamelde gegevens. De gegevens die worden verzameld tijdens het bezoek van www.regulationemotionnelle.eu worden ofwel automatisch verzameld tijdens dit bezoek, ofwel vrijwillig verstrekt door de gebruiker van de site die een formulier invult en, eventueel, bestanden toevoegt.

Tijdens het surfen op onze website verzamelt Emotional Regulation automatisch de volgende gegevens

  • Het internetadres (URL) van de website van waaruit de gebruiker via een hyperlink op de site van Emotional Regulation terecht is gekomen;
  • De datum en het tijdstip van het bezoek aan de site van Emotional Regulation, evenals de duur ervan en de pagina’s die de gebruiker geraadpleegd heeft;
  • Het domein en de server van waaruit de gebruiker van de site toegang heeft tot het internet;
  • Het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker;
  • Het besturingssysteem en de browsersoftware van de computer van de gebruiker.

De hierboven vermelde gegevens worden verzameld voor eventuele verwerking, analyse en statistische studies om de geleverde dienst te verbeteren, de behoeften beter te identificeren en aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen. Deze behandelingen zijn bestemd voor intern gebruik en worden in geen geval aan derden meegedeeld.

De betrokken gegevens worden door Emotional Regulation tijdelijk en voor een periode van ten hoogste één jaar opgeslagen. Bovendien wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat cookies in het geheugen van zijn computer kunnen worden geïmplanteerd. Een cookie is een stukje informatie dat een website naar de browser van de gebruiker stuurt en dat op diens systeem wordt opgeslagen. Met een cookie kan de gebruiker niet worden geïdentificeerd, maar hij registreert informatie met betrekking tot de navigatie van de computer van de gebruiker op de website in kwestie (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die bij latere bezoeken van de gebruiker kan worden gelezen, gecompileerd en globaal geanalyseerd, teneinde de presentatie en de inhoud van de website te verbeteren.

De duur van de bewaring van de cookies die door Régulation émotionnelle in het geheugen van de computer van de gebruiker kunnen worden geïmplanteerd, is 1 jaar.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan verzetten tegen het opslaan van cookies op zijn computer door zijn browser te configureren (informatie over cookies: http://www.microsoft.com/info/cookies.aspx). Als de cookies uitgeschakeld zijn, is het echter mogelijk dat bepaalde functies of pagina’s van de site Emotional Regulation niet toegankelijk zijn.

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de site van Regulation Emotionnelle en de daarop aangeboden diensten, verstrekt de gebruiker via een formulier en eventueel door toezending van specifieke bestanden, persoonsgegevens. Elk formulier informeert de gebruiker uitdrukkelijk over het verplichte of facultatieve karakter van elk van de gegevens en/of begeleidende bestanden, alsmede over de gevolgen van een weigering om deze gegevens en/of bestanden te verstrekken.

Régulation Emotionnelle gebruikt de op deze wijze verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden aangegeven op de pagina van de site waar ze worden opgevraagd. Wanneer het gaat om de eventuele verstrekking aan derden van alle of een deel van de persoonsgegevens die zijn verzameld via een formulier of die voorkomen in een door de gebruiker verzonden bestand, wordt deze mogelijkheid duidelijk aangegeven op de pagina van de betreffende site; in dat geval houdt het feit dat de gebruiker het formulier invult en eventueel een persoonlijk bestand bijvoegt, in dat hij volledig instemt met deze bepaling. De persoonsgegevens die door de gebruiker aan Regulation Emotionnelle worden verstrekt, zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de persoonlijke gegevens die hij aan Regulation Emotionnelle verstrekt op geen enkele wijze in verband worden gebracht met de gegevens die automatisch worden verzameld tijdens zijn bezoek aan de site van Regulation Emotionnelle.

Gegevensverwerking en vrijheden

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verwerking door Régulation émotionnelle van persoonlijke gegevens die hem betreffen. De gebruiker heeft ook het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van deze gegevens. De gebruiker kan elk van deze rechten te allen tijde uitoefenen op een van de volgende manieren:

– Per post verzonden naar het volgende adres Théâtre Moderne, 18 bis rue Génin, Pavillon 12, 93200 Saint-Denis.

– Per e-mail aan : theatremoderne@yahoo.fr.

Immateriële goederen

De site www.regulationemotionnelle.eu, en in het bijzonder alle visuele elementen, de presentatie en de inhoud van de pagina’s, en meer in het algemeen alle informatie die op de site staat, is het exclusieve eigendom van Régulation émotionnelle of van derden waarmee deze laatste overeenkomsten heeft gesloten die de verspreiding ervan mogelijk maken. De gebruiker heeft niet het recht deze te reproduceren, te verspreiden of meer in het algemeen op welke wijze dan ook te exploiteren, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Régulation émotionnelle. In het uitzonderlijke geval dat deze schriftelijke toestemming wel is verkregen, moet bij het gebruik van gegevens of informatie van de website www.regulationemotionnelle.eu Régulation émotionnelle als bron van de informatie worden vermeld.

De namen en/of het logo van Régulation émotionnelle zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken. Elk gebruik ervan vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Théâtre Moderne, op straffe van strafrechtelijke vervolging.

Databanken

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 tot omzetting in het wetboek van intellectuele eigendom van richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, is Régulation émotionnelle de producent en eigenaar van alle of een deel van de databanken die deel uitmaken van deze site.

Het is de gebruiker van de site dus verboden om de inhoud van de databases die op de site staan, geheel of gedeeltelijk, kwalitatief of kwantitatief substantieel, direct of indirect, op welke drager dan ook, met welk middel en in welke vorm dan ook, op te vragen, te hergebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren, alsmede om herhaaldelijk en systematisch kwalitatief en kwantitatief niet-substantiële delen op te vragen of te hergebruiken wanneer deze handelingen duidelijk de normale gebruiksvoorwaarden overschrijden.

Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Régulation émotionnelle behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken, omdat zij haar site regelmatig wil verbeteren. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen.

The site https://admin-c2kom.fr/emotionnelanglais/ run by Théâtre Moderne Individual company

Head office : 18 bis rue Génin, pavillon 12, 93200 Saint-Denis

Phone number : +33 (0) 91955461

SIRET : 507580371 00023
Approval number : 11930730893

Datadock : 00022545
Hosting : 1&1

Photos and photo credits : Philippe Rameaux, Marcella (clown)
Graphic charter of the site : Agence Grain de Sell

Web Developer : Agence Grain de Sell
Web Designer : Benjamin Champenois

Intellectual Property

The site www.regulationemotionnelle.eu, including its content, is protected by the law in force in France (L. 122-4 of the Intellectual Property Code). Regulation Emotionnelle (individual proprietorship) is the exclusive owner of all intellectual property rights on the site and its content (texts, photographs, illustrations, logos, etc.). The content reproduced on the site is subject to copyright and its reproduction or dissemination, without express written permission from Régulation émotionnelle, constitutes an infringement punishable by criminal penalties. Any unauthorized reproduction of logos and distinctive signs of Personality constitutes an infringement punishable by law.

Personal data

In a logic of respect for the privacy of its users, Personality undertakes that the collection and processing of personal information, carried out within this site, are carried out in accordance with the law n°78-17 of January 6, 1978 and May 25, 2018 relating to data processing, files and freedoms, known as the Law « Informatique et Libertés ». In accordance with article 34 of the law « Informatique et Libertés », Personnalité guarantees to the user a right of opposition, access and rectification on the personal data concerning him. The user has the possibility of exercising this right: by using the contact form at his disposal or by contacting directly the following address: theatremoderne@yahoo.fr

Régulation Emotionnelle also declines all responsibility for the interpretation of the information contained on the site.Garanties

The user indemnifies Regulation Emotionnelle, as well as all persons involved in the creation, production and distribution of the site, against all claims, liabilities, costs and expenses resulting from the violation of these terms and conditions or in connection with the use of the site. All information and data transmitted by the user are under his or her own responsibility, and the user agrees to guarantee and indemnify Régulation Emotionnelle against all direct and indirect damages that may result. In particular, the user undertakes not to use the communication spaces for illicit statements or statements unrelated to the purpose of the service offered by the site.

Update

All the information made available to people accessing the site www.regulationemotionnelle.eu was selected on a specific date. They may need to be updated or be subject to alteration. Régulation émotionnelle cannot be held responsible for errors, omissions or delays related to this update. Use and confidentiality of data collected on the site. The data collected during the visit of www.regulationemotionnelle.eu is either collected automatically during this visit, or provided voluntarily by the user of the site who fills out a form and, possibly, adds files.

While surfing our website, Emotional Regulation automatically collects the following data

  • The Internet address (URL) of the website from which the user accessed the Emotional Regulation site via a hypertext link;
  • The date and time of the visit to the Emotional Regulation site, as well as its duration and the pages consulted by the user;
  • The domain and server from which the user of the site accesses the Internet;
  • The user’s Internet Protocol (IP) address;
  • The operating system and browser software of the user’s computer.

The above-mentioned data are collected for possible processing, analysis and statistical studies in order to improve the service provided, to better identify the needs and meet the expectations of users. These treatments are intended for internal use and are not communicated to third parties under any circumstances.

The data concerned is stored by Emotional Regulation temporarily and for a period not exceeding one year. Furthermore, the user is informed that cookies may be implanted in the memory of his computer. A cookie is a piece of information that a website sends to the user’s browser and that is stored on their system. A cookie does not allow the user to be identified, but it records information relating to the navigation of the user’s computer on the website in question (the pages consulted, the date and time of the consultation, etc.) which can be read during the user’s subsequent visits, compiled and analysed globally, in order to improve the presentation and content of the website.

The duration of conservation of the cookies likely to be implanted by Régulation émotionnelle in the memory of the user’s computer is 1 year.

The user is informed that he can oppose the recording of cookies on his computer by configuring his browser (information on cookies: http://www.microsoft.com/info/cookies.aspx). However, when cookies are disabled, some features or pages of the Emotional Regulation site may not be accessible.

Data voluntarily provided by the user

In order to benefit from certain functionalities of the Regulation Emotionnelle site and the services it offers, the user provides, via a form and possibly by sending specific files, personal data. Each form specifically informs the user of the mandatory or optional nature of each of the data and/or accompanying files, as well as the consequences of refusing to provide said data and/or files.

Régulation Emotionnelle nuses the personal data collected in this way only for the purposes indicated on the page of the site requesting them. When these involve the possible provision to third parties of all or part of the personal data collected through a form, or appearing in a file sent by the user, this possibility is clearly indicated on the page of the site concerned; in this case, the fact that the user fills in the form, and possibly attaches a personal file, implies his full acceptance of this provision. Under no circumstances will the personal data provided by the user to Regulation Emotionnelle be transferred to third parties.

The user is informed that the personal data he/she provides to Regulation Emotionnelle is in no way linked to the data automatically collected during his/her visit to the Regulation Emotionnelle site.

Data processing and liberties

In accordance with Law n°78-17 of January 6, 1978, the user has the right to oppose the processing by Régulation émotionnelle of personal data concerning him/her. The user also has the right to access, modify, rectify and delete this data. The user may exercise each of these rights at any time in one of the following ways:

• By post sent to the following address Théâtre Moderne, 18 bis rue Génin, Pavillon 12, 93200 Saint-Denis.

• By e-mail sent to : theatremoderne@yahoo.fr.

Intangible property

The site www.regulationemotionnelle.eu, and in particular all visual elements, the presentation and content of the pages, and more generally all information appearing on the site is the exclusive property of Régulation émotionnelle or of third parties with whom the latter has concluded agreements allowing its distribution. The user does not have the right to reproduce them, to distribute them or more generally to exploit them by any means whatsoever, without the prior, express and written consent of Régulation émotionnelle. In the exceptional case where such written consent has been obtained, the use of data or information from the www.regulationemotionnelle.eu website must mention Regulation Emotionnelle as the source of the information.

The names and/or logo of Régulation émotionnelle are registered and protected trademarks. Any use of them requires prior written authorization from Théâtre Moderne, under penalty of criminal prosecution.

Databases

In accordance with the provisions of Law No. 98-536 of July 1, 1998, transposing into the Intellectual Property Code Directive 96/9 EC of March 11, 1996, concerning the legal protection of databases, Régulation émotionnelle is the producer and owner of all or part of the databases making up the present site.

It is therefore forbidden for the user of the site to extract, reuse, store, reproduce, represent or retain, directly or indirectly, on any medium whatsoever, by any means and in any form whatsoever, all or a qualitatively or quantitatively substantial part of the content of the databases appearing on the site, as well as to extract or reuse repeatedly and systematically qualitatively and quantitatively insubstantial parts when these operations clearly exceed the normal conditions of use.

Modification of the general conditions of use

Having the concern to regularly improve its site, Régulation émotionnelle reserves the right to modify and update the present general conditions of use at any time and without notice. The user is therefore invited to regularly refer to the latest version of these conditions.